DEN DESKOVEK - VYHLÁŠENÍ! Připojte se k živému přenosu slavnostního vyhlášení třetí řady Dne deskovek.
Vyhlášení vítěze už 1. prosince

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Albi na adrese https://eshop.albi.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je firma ALBI Česká Republika a.s. , IČ: 49708368, DIČ: CZ49708368, se sídlem Thámova 289/13, 18600 Praha 8, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka číslo 7943 (dále jen "prodávající"), a zákazníka (dále jen "kupující").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.). 

 

1. Základní údaje

 

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je firma ALBI Česká Republika a.s. , IČ: 49708368, DIČ: CZ49708368, se sídlem Thámova 289/13, 18600 Praha 8, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka číslo 7943 . Prodávající je plátcem DPH.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 

2. Kontaktní údaje:

 

Telefon: +420 730 800 720
Email: eshop@albi.cz
 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Česká Spořitelna 1049252 / 0800

 

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

 

Seznam produktů na stránkách https://eshop.albi.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. Dostupnost zboží bude vždy po ověření potvrzena. Pro stanovení kupní ceny je určující cena zboží zobrazovaná webovým rozhraním v době provedení objednávky.

Pro učinění objednávky je třeba udělat následující - kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě https://eshop.albi.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá a kupující si tyto náhrady hradí sám.

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách https://eshop.albi.cz. jsou konečné, tj. vč. DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny produktů si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich schválení. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Zboží s akční cenou je možné zakoupit jen v množství obvyklém.

 

Zboží ze speciálních kategorií 18+

Mezi zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní se mohou nacházet i dárkové alkoholické nápoje, případně zboží s erotickými motivy či erotického charakteru - takové zboží je viditelně označeno jako zboží pro dospělé (grafickým symbolem 18+) a jeho zobrazení či nákup se podmiňuje potvrzením dovršení věku 18 let spotřebitele.

Potvrzení probíhá kliknutím na tlačítko "souhlasím", které se zobrazí vždy před otevřením kategorie nebo zboží označeného jako zboží pro dospělé společně s upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let a s odkazem na tyto všeobecné obchodní podmínky. 

Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že zobrazování kategorií se zbožím označeným jako zboží pro dospělé (tj. dárkové alkoholické nápoje, erotické zboží atp.), objednání a prodej tohoto zboží je fyzickým osobám mladším 18 let zakázán.

 

Zrušení objednávky

Kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží (viz níže). Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

4. Zaslání zboží

 

Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako „Potvrzení objednávky“. Objednávku je možné potvrdit i telefonicky. Při telefonickém potvrzení objednávky si prodávající a kupující potvrdí její obsah, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době vybraným přepravcem (Česká pošta, PPL, Zásilkovna), obvykle do 1-5 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě dárků na zakázku je lhůta dodání zpravidla delší, kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

 

Způsob dopravy

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Přehled dopravců je uveden na stránkách eshop.albi.cz v sekci "Doprava od Albi až k vám", a současně v druhém kroku nákupního košíku. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy, cena každé dopravy je uvedena v košíku e-shopu, a to vždy včetně DPH. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám.

 

Způsob platby

Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Způsoby úhrady ceny zahrnují cenu včetně DPH. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v provozovnách smluvních partnerů (PPL Parcel shop, Zásilkovna, Česká pošta, Balíkovna), dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (Česká pošta, PPL kurýrní služba) nebo prostřednictvím online platební brány ComGate. Online platby zahrnují možnost platby platební kartou (Visa i Mastercard) nebo prostřednictvím bankovního tlačítka. Přehled platebních metod naleznete v samostatné sekci Platební metody a současně také v košíku e-shopu.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy, pokud to povaha výrobku vyžaduje, návod k jeho použití. Daňový doklad zákazník obdrží po převzetí zboží prostřednictvím e-mailu.

 

Převzetí zboží

Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu výrobku nebo výrobku samotného je kupující, který není spotřebitelem, povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující nikoli spotřebitel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanického poškození zboží). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 

Převzetí zboží ze speciálních kategorií 18+

Za účelem omezení dostupnosti zboží ze speciálních kategorií (alkoholické nápoje, zboží erotického charakteru) osobám mladším 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje či erotické zboží včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovrčení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

 

5. Práva z vadného plnění (reklamace)

 

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí (záruční doba), a to v případě, že nebyla způsobena jeho nevhodným používáhním, ale vadou výrobku samotného. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Záruční doba začíná převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce dvou let stanovenou příslušnými obecně závaznými předpisy. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, tzn. záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží nefunkční. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce dvou let. 

Projeví-li se vada na zboží v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat.

 

Záruční list

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Postup reklamace

Kupující může zboží reklamovat prostřednictvím elektronického formuláře Retino na stránce Reklamace a vrácení zboží e-shopu prodávajícího. Odkaz na tento formulář je nedílnou součástí Obchodních podmínek a elektronického potvrzení objednávky, které prodávající vždy zasílá kupujícímu. Vytknutí vady (reklamace) prostřednictvím elektronického formuláře Retino umožňuje prodávajícímu i kupujícímu v reálném čase sledovat stav reklamace s tím, že o každé změně je kupující informován prostřednictvím elektronické zprávy (vygenerování štítku zpětné dopravy, doručení zásilky do skladu, oprava, refundace apod.).

Kupující může reklamaci oznámit také elektronicky na emailovou adresu eshop@albi.cz, písemnou formou či jiným způsobem (telefonicky na Zákaznické lince). Nedílnou součástí Obchodních podmínek je „Reklamační list“, který reklamaci usnadní v případě, že kupující nemá zájem využít elektronický systém Retino. Vyplněný reklamační list obsahuje: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady, popř. popis toho, jak závada vznikla nebo se projevuje. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese skladu - Distribuční centrum Albi Česká republika a.s., Oddělení péče o zákazníka, Lhota za Červeným Kostelcem 439, Červený Kostelec 549 41. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. V případě, že kupující nevyužije elektronický systém Retino, doporučuje prodávající kupujícímu zaslat společně s reklamovaným zbožím Reklamační list, který výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

 

Vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vyrozumí spotřebitele o výsledku reklamace telefonicky, pokud nebude k dispozici telefon, tak emailem. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Záruční a pozáruční servis

Servisní místo pro výrobky se nachází na adrese: Distribuční centrum Albi Česká republika a.s., Oddělení péče o zákazníka, Lhota za Červeným Kostelcem 439, Červený Kostelec 549 41.

 

Reklamační list

Pro pohodlnou reklamaci prostřednictvím služby Retino přejděte na elektronický formulář zde (budete potřebovat pouze číslo objednávky a e-mail).

Pro písemné oznámení o reklamaci můžete využít tento vzorový formulář:

Vzorový reklamační list je k dispozici pro stažení zde.

 

6. Odstoupení od smlouvy

 

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů a jakékoliv sankce, a to v případě našeho e-shopu do třiceti (30) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

  • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

  • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

  • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

  • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

  • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a 

  • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil. 

Nepřevzetí zboží na odběrném místě

Nepřevzetí zboží na odběrném místě (Zásilkovna, PPL Parcel shop, Balíkovna) nesplňuje podmínky § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a není proto odstoupením od smlouvy ve smyslu daného paragrafu. Prodávající má v takovém případě nárok na úhradu nákladů souvisejících s expedicí zboží (balné a poštovné). Při vracení peněžních prostředků od kupujícího v takovémto případě nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné a balné tak, jak je tomu při odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

 

Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží, v případě objednání zboží s akční cenou (slevou) ve větším než obvyklém množství nebo, není-li kupujícím spotřebitel, v případě výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to nejpozději 30. den od převzetí zboží prostřednictvím elektronického formuláře Retino na stránce Reklamace a vrácení zboží e-shopu prodávajícího. Odkaz na tento formulář je nedílnou součástí Obchodních podmínek a elektronického potvrzení objednávky, které prodávající zaslal kupujícímu. Odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronického formuláře Retino umožňuje prodávajícímu i kupujícímu v reálném čase sledovat stav odstoupení od smlouvy s tím, že o každé změně je kupující informován prostřednictvím elektronické zprávy (vygenerování štítku zpětné dopravy, doručení zásilky do skladu, refundace apod.).

Kupující může ve stanovené lhůtě od smlouvy odstoupit také oznámením na emailovou adresu eshop@albi.cz, písemně na adresu Distribuční centrum Albi Česká republika a.s., Oddělení péče o zákazníka, Lhota za Červeným Kostelcem 439, Červený Kostelec 549 41 či jiným způsobem (telefonicky na Zákaznické lince). Při odstoupení od smlouvy mimo elektronickou službu Retino doporučujeme v průvodním dopise (příloze) uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží. Lze využít připravený formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy na stránkách e-shopu, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Zásilky mimo elektronickou službu Retino, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě zpětných zásilek prostřednictvím elektronické služby Retino mohou být náklady na zpětnou dopravy započteny proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny - o dané skutečnosti systém informuje individuálně u každého typu nabízené zpětné dopravy v systému Retino.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (nezvolí-li si kupující jinou formu). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Spotřebitel má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě odstoupení od kupní smlouvy (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Pro pohodlné odstoupení od smlouvy prostřednictvím služby Retino přejděte na elektronický formulář zde (budete potřebovat pouze číslo objednávky a e-mail).

Pro písemné oznámení o odstoupení od smlouvy můžete využít tento vzorový formulář:

Vzorový formulář oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30 dnů je k dispozici ke stažení zde. 

 

7. Zpětný odběr elektrozařízení

 

Prodávající je dle ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“ nebo „zákon“), výrobcem elektrozařízení a současně také posledním prodejcem elektrozařízení.  

Na základě těchto skutečností prodávající umožňuje bezplatný zpětný odběr elektrozařízení a baterií v rozsahu definovaném zákonem. Jednotlivé možnosti zpětného odběru jsou k dispozici zde - Zpětný odběr elektrozařízení.  

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy - eshop@albi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. Zásady ochrany osobních údajů

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu -  Zásady ochrany osobních údajů.

Své zboží a služby chceme neustále zlepšovat, a proto budeme vaši e-mailovou adresu zpracovávat za účelem ověření vaší spokojenosti s nákupem. Toto zpracování je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění zpětné vazby o průběhu vašeho nákupu, a proto ze zákona není souhlas vyžadován. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci vlastního programu ověřených recenzí a v rámci programu Ověřeno zákazníky portálu Heureka.cz, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme dva zpracovatele - dodavatele našeho e-shopu PragueBest (PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ:25770438) a provozovatele portálu Heureka.cz (společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 023 87 727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8); provozovateli portálu Heureka.cz pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání výše uvedených e-mailových dotazníků můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 27. října 2023. Změny řádu vyhrazeny.

 


Archiv obchodních podmínek

Nahoru