Ochrana osobních údajů

Společnost ALBI Česká republika a.s. uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu, jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám.

Jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00032510 viz www.uoou.cz.

 

Znění souhlasu

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, název obchodní firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, fakturační adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí s tím, že ALBI Česká republika eviduje také obchodní transakce kupujícího na adrese eshop.albi.cz.

Kupující souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů společností ALBI Česká republika a.s., a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat. Kupující má právo přístupu k uvedeným údajům, právo na jejich opravu a další práva stanovená právními předpisy, zejména ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou přísně chráněny.

 

SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích, které by mohly ovlivnit realizaci práv a povinností z kupní smlouvy.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.