DEN DESKOVEK - VYHLÁŠENÍ! Připojte se k živému přenosu slavnostního vyhlášení třetí řady Dne deskovek.
Vyhlášení vítěze už 1. prosince

Soutěž Žhavte klávesnice, pište recenze

Pravidla soutěže pro zákazníky e-shopu Albi - vyměníme šestnáct top produktů za Vaše zkušenosti. Napište recenzi, můžete vyhrát super hru nebo bezva dárek.

Soutěž je za námi, výhercům jsme rozeslali výzvu k zaslání korespondenčních adres, abychom mohli rozeslat dárky. Moc děkujeme za všechny recenze, během týdne jich přibylo přes tisíc.

Vylosovaní výherci a jejich odměna - zveřejňujeme z důvodu ochrany osobních údajů pouze jméno recenzenta:

 • Jakub (Gloomhaven - Lví chřtán)
 • Dřevinho (Gloomhaven - Lví chřtán)
 • Monika M. (Encyklopedie pro předškoláky)
 • Ludmila (Encyklopedie pro předškoláky)
 • Jana (Neonové obrázky)
 • Kocmanová J. (Po stopách v ZOO Praha)
 • Martina (Po stopách v ZOO Praha)
 • Veronika (Me To You medvídek)
 • Lucie (Me To You medvídek)
 • Irena B. (Ubongo)
 • Markéta (Ubongo)
 • Zuzana H. (Vánoční svíčka Heart & Home - elipsa)
 • Eva(Vánoční svíčka Heart & Home - elipsa)
 • Mirka (Plánovací diář Geometrie)
 • Karolína (Plánovací diář Geometrie) 

V kategorii Albi Science a Albi Crafts byla vylosována pouze jedna cena z důvodu nedostatečného počtu recenzí v dané kategorii. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Žhavte klávesnice, pište recenze“ (dále jen „Soutěž“) je společnost ALBI Česká republika a.s., se sídlem Thámova 289/13, 18600 Praha 8, IČO: 49708368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7943 (dále jako „Pořadatel“ nebo „ALBI“).


2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 1. 12. 2021 5:00 hodin do 8. 12. 2021 23:59 hodin.


3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

3.2. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti ALBI, jejich partneři a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o Soutěžícím a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.4 Dále jsou ze Soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém Soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který Soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému Soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků.

3.5 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Výherce je povinen doručit pořadateli potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.


4. Pravidla soutěže

4.1 Účastník musí v době konání Soutěže napsat recenzi na produkt ze sortimentu e-shopu Albi (https://eshop.albi.cz), a to na takový produkt, který zde dříve zakoupil.

4. 2 Recenze zveřejněná u produktu na stránkách https://eshop.albi.cz prostřednictvím formuláře pro recenze musí obsahovat hodnocení počtem hvězdiček, jméno, e-mail a textové hodnocení v rozsahu minimálně dvou vět. Může obsahovat také pro a proti produktu. Do slosování budou zařazeny pozitivní i negativní recenze. Jméno recenzenta bude před zveřejněním recenze anonymizováno.

4.3 E-mail recenzenta se musí shodovat s e-mailem, který recenzent použil při nákupu produktu na e-shopu Albi (https://eshop.albi.cz) a je v případě Soutěže povinným údajem.

4.4 Výherci budou vylosováni v kanceláři společnosti Albi ve čtvrtek 9. 12. 2021. Výherci budou pořadatelem zveřejněni na webu eshop.albi.cz nejpozději do 7 dní od ukončení Soutěže a zároveň budou kontaktováni napřímo prostřednictvím poskytnutých kontaktů.

4.5 Každý soutěžící může pro účely Soutěže napsat maximálně 1 recenzi na produkt.


5. Výhry, podmínky získání výher

5.1. Vylosováno bude celkem šestnáct Výherců (dva pro každou níže uvedenou kategorii), kteří získají ceny dle následujího seznamu:

 • 2  výherci - hra Gloomhaven Lví chřtán pro recenze v kategorii Strategické hry

 • 2  výherci - sada Neonové obrázky pro recenze v kategorii Albi Science a Albi Crafts

 • 2  výherci - hra Po stopách v ZOO Praha pro recenze v kategorii Kvído a Dětské hry (mimo kategorii Albi Science a Albi Crafts)

 • 2  výherci - hra Ubongo pro recenze v kategorii Hry (mimo kategorie zmíněné výše)

 • 2  výherci - interaktivní kniha Encyklopedie pro předškoláky pro recenze v kategorii Kouzelné čtení

 • 2  výherci - medvídek Me to You - Slon a Opice pro recenze v kategorii Dárky

 • 2  výherci - velká vánoční svíčka Elipsa s dřevěným knotem pro recenze v kategorii Heart & Home

 • 2  výherci - plánovací diář Geometrie pro recenze v kategorii Moje kancelář

5.2 Pokud by se Výhercem měl stát Soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena Soutěžícímu, kterého porota dodatečně vylosuje.

5.3 Pokud se Pořadateli nepodaří přes opakované pokusy výherce kontaktovat měsíc od ukončení Soutěže, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

5.4 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

5.6 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na Výherce okamžikem předání výhry Výherci.

5.7 Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

5.8 Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.


6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje ALBI dobrovolně své osobní údaje jméno, příjmení, telefon a e-mail (dále jen „Údaje“), které budou použity pro účely organizace soutěže, kdy zpracování je nutné k naplnění zájmu Pořadatele a Soutěžícího soutěž zorganizovat, resp. se jí účastnit. Tyto údaje zpracováváme pouze po dobu nutnou k vyhodnocení soutěže a doručení cen, nevyplývá-li z právních předpisů delší doba pro jejich uchování.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úplné znění Zásad ochrany osobních údajů jsou dostupné na stránkách www.albi.cz nebo na vyžádání v našich prodejnách.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2021.

Albi Česká republika, a.s.

Naposledy přidané

Nahoru